Klauzula informacyjna związana z prowadzeniem monitoringu w autobusach.

Na podstawie art.13 ust.1 i ust.2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, str.1.), zwanego dalej Rodo, w związku ze stosowaniem monitoringu w autobusach, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Transportowo-Usługowa M&S Urszula Galińska, ul. Akacjowa 11, 75-684 Koszalin.

2. Może się Pani/Pan w sprawie ochrony danych osobowych skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem mailowym : misbus@misbus.pl

3. Monitoring w autobusach i rejestracja przebiegu kontroli biletów, która może być kontynuowana na zewnątrz autobusu prowadzone są zgodnie z art. 6 ust.1 lit.f RODO w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pasażerów oraz pracowników firmy, zapewnienia bezpieczeństwa mienia, wyjaśniania sytuacji konfliktowych związanych z wniesionymi skargami, odwołaniami lub reklamacjami, ustalenia sprawców czynów nagannych lub zabronionych, oraz w celu dowodowym, będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wskazania faktów lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie przepisów: prawa przewozowego ( Dz.U. z 2017.1983), kodeksu cywilnego ( t.j.Dz.U. z 2017 r. Poz.459 z późn.zm.) i kodelsu postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. Poz. 155 z poźn.zm.).

4.Uzyskane Pani/Pana dane osobowe niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt.3, należą do kategorii tzw. danych zwykłych.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

- organizator publicznego transportu zbiorowego,

- podmioty, którym może być zlecone serwisowanie systemów informatycznych związane z prowadzeniem monitoringu,

- podmioty, którym może być zlecona pomoc prawna na etapie przedsądowym postępowania sądowego czy postępowania egzekucyjnego

6. Nagrany obraz będzie przechowywany przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, jednak, gdy nagrany obraz stanowić będzie dowód w postępowaniu sądowym lub reklamacyjnym, okres ten może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

7. Po upływie tych okresów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu , podlegają zniszczeniu.

8.Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych; prawo do sprostowania ( poprawiania swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych.

9.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwrzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

© M&S BUS 2015-2024   |   Logowanie