M & S BUS URSZULA GALIŃSKA

 

REGULAMIN

 

Rozdział I

PRZEPISY OGÓLNE

 

§1

M & S BUS Urszula Galińska (zwany dalej Przewoźnikiem) zajmuje się publicznym przewozem osób i ich bagażu według zasad określonych w niniejszym regulaminie, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§2

Do przewozu używane są wyłącznie autobusy odpowiadające warunkom technicznym określonym w obowiązujących przepisach prawa. Wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się tylko na przystankach określonych w rozkładzie jazdy.

 

§3

Przewóz osób odbywa się zgodnie z podanym do publicznej wiadomości rozkładem jazdy. Należność za przejazd pobierana jest zgodnie z cennikiem opłat, a pasażer otrzymuje jej potwierdzenie w postaci paragonu.

 

§4

Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe wskutek przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy pojazdu spowodowanych: siłą wyższą, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej, zarządzeniami organów ruchu drogowego lub innych kompetentnych władz i ich organów, za które nie ponosi winy.

 

§5

Przewoźnik uwzględnia uprawnienia pasażerów do przejazdów ulgowych wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012 poz. 1138) na podstawie dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulg.

 

 

Rozdział II

PRZEWÓZ OSÓB

 

§6

Pasażer jest obowiązany:

1) przed rozpoczęciem podróży nabyć bilet jednorazowy u kierowcy w autobusie albo okazać kierowcy imienny bilet miesięczny zakupiony w biurze;

2) zachować bilet do końca podróży i okazać na każde żądanie osób upoważnionych do kontroli oraz obsługi autobusu;

3) w przypadku zajmowania miejsca stojącego w czasie jazdy, trzymać się uchwytów lub poręczy; Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niestosowaniem się do powyższego przepisu;

4) stosować się do przepisów i komunikatów obowiązujących w autobusie.

 

§7

Przewoźnik może nie dopuścić do przewozu albo usunąć z autobusu osobę, która:

1) odmawia zapłaty należności za przewóz;

2) jest nietrzeźwa, zakłóca porządek, zagraża bezpieczeństwu innych pasażerów i Przewoźnika;

3) utrudnia pracę kierowcy autobusu lub organom kontroli;

4) nie przestrzega obowiązujących przepisów.

 

§8

W autobusie zabrania się:

1) zajmowania miejsca w pobliżu kierowcy w sposób powodujący ograniczenie pola widzenia lub utrudniający prowadzenie pojazdu;

2) otwierania drzwi autobusu w czasie jazdy;

3) opierania się o drzwi podczas jazdy autobusu;

4) dawania nieuzasadnionego sygnału do zatrzymania lub odjazdu;

5) chodzenia, wstawania, zmieniania miejsca podczas jazdy;

6) spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i środków odurzających, palenia papierosów, zanieczyszczania pojazdu;

7) wyrzucania w trakcie postoju i jazdy autobusu jakichkolwiek przedmiotów i produktów spożywczych;
8) wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody i obrażenia;

 

Rozdział III

BILETY

 

§9

Dokumentem uprawniającym do przejazdu jest bilet. Przewoźnik prowadzi sprzedaż biletów jednorazowych, imiennych miesięcznych normalnych i imiennych miesięcznych ulgowych.

 

§10

Bilet uprawnia do przejazdu w terminie wskazanym na bilecie. 
Bilet imienny miesięczny uprawnia do przejazdów wielokrotnych w relacji wskazanej na bilecie, a bilet jednorazowy do przejazdu jednokrotnego opłaconego u kierowcy.

 

§11

W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży biletu pasażer traci prawo do przejazdu i powinien kupić bilet ponownie. Duplikatów biletów nie wydaje się.

 

§12

Pasażer korzystający z biletu imiennego miesięcznego ulgowego zobowiązany jest posiadać dokument uprawniający do ulgi i okazać go na żądanie kontrolera i kierowcy. W razie braku wyżej wymienionego dokumentu pasażera traktuje się jako jadącego bez ważnego biletu.


Rozdział IV

PRZEWÓZ BAGAŻU I ZWIERZĄT

 

§13

W autobusie nie wolno przewozić:

1) rzeczy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody pasażerom i Przewoźnikowi;

2) materiałów radioaktywnych i innych niebezpiecznych, łatwopalnych, wybuchowych, cuchnących, żrących, trujących, ostrych;

3) zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących, tj. odpowiednio wyszkolonych i specjalnie oznaczonych: psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej,
psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

 

§14

1. Pasażer może przewieźć bezpłatnie bagaż:

1) podręczny o rozmiarach umożliwiających umieszczenie go na kolanach, pod fotelem lub w schowku bagażowym nad głowami w autobusie;

2) przekraczający rozmiary określone w pkt 1 w luku bagażowym (zabezpieczony w taki sposób, aby nie uległ w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu);

3) wózek inwalidzki osoby niepełnosprawnej;

2. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu bagażu o dużych rozmiarach (wózki dziecinne, rowery, narty itp.), jeżeli kierowca stwierdzi, że bagaż ten nie zmieści się do luku bagażowego lub zagraża bezpieczeństwu pasażerów i ich bagaży.

3. Bagażu nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

4. Nadzór nad bagażem przewożonym w autobusie należy do pasażera.

 

§15

Pasażer ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w autobusie z jego winy i zobowiązany jest do ich naprawienia w pełnej wysokości.

 

§16

1. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przewożony bagaż, chyba że szkoda powstała z jego winy umyślnej.

2. Przewoźnik także nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przewożonej gotówki, elektroniki, biżuterii, papierów wartościowych, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej, oddanych do przewozu w luku bagażowym.

 

§17

1. Przedmioty pozostawione w autobusie przez zapomnienie lub z jakichś innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

2. W razie pozostawienia przedmiotów w autobusie kierowca ma prawo je otworzyć w celu zbadania ich zawartości i ustalenia tożsamości właściciela rzeczy znalezionej.

 

 

Rozdział V

KONTROLA BILETOWA

 

§18

1. Kontrole prowadzone są przez uprawnione służby Przewoźnika lub firmy działające na jego zlecenie oraz kierowców.

2. Pasażer jest odpowiedzialny za posiadanie prawidłowego biletu na przejazd. Za brak ważnego biletu lub ważnego dokumentu uprawniającego do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów odpowiada pasażer.

§19

1. Pasażer zobowiązany jest umożliwić kontrolerowi szczegółowe sprawdzenie biletu, w tym okazać dokument tożsamości, mając na względzie należyte zabezpieczenie przetwarzania danych osobowych.

2. Osoba lub podmiot wskazane w § 18 ust. 1 są uprawnione do przetwarzania w imieniu i na rzecz przewoźnika danych osobowych pasażera w celu:

- ustalenia istnienia prawa pasażera do podróżowania w oparciu o bilet miesięczny,

- ustalenia istnienia prawa pasażera do korzystania z ulg ustawowych,

- ustalenia danych pasażera podróżującego bez dowodu uiszczenia opłaty bądź dowodu potwierdzającego istnienie prawa do ulgi,

- ustalenia danych pasażera do celów reklamacyjnych lub odszkodowawczych.

3. Dane osobowe podlegające przetwarzaniu w rozumieniu ust. 2:

a. Imię i nazwisko,

b. Adres zamieszkania,

c. Numer dokumentu tożsamości,

d. Numer telefonu,

e. Pesel

4. Dane wskazane w ust. 3 przetwarzane są:

- ze względu na uzasadniony interes administratora danych osobowych, w zakresie określonym w § 19 ust. 2 pkt a, b, c,

- w celu realizacji postanowień umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą, w zakresie określonym w § 19 ust. 2 pkt d,

5. Przewoźnik będący Administratorem Danych Osobowych pasażera, przetwarza dane zachowując zasady bezpieczeństwa i ochrony określone w przepisach rozporządzenia 2016/689 (UE).

6. Pasażer ma prawo:

  • dostępu do danych, w szczególności może wnioskować o ujawnienie przetwarzanych danych osobowych w formie pozwalającej na jednoznaczne zidentyfikowanie tych danych,

  • żądania zmiany, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych w przypadkach prawem przewidzianych,

  • złożenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych,

  • złożenia skargi do organu nadzorczego,

  • żądania ujawnienia źródła pochodzenia danych osobowych.

7. Dane osobowe pasażera są przechowywane przez okres do 5 lat, tj. w zakresie wynikającym z przepisów podatkowych.

8. Administrator nie dokonuje procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania danych osobowych.

9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie są anonimizowane ani profilowane.

10. Dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w celu zrealizowania czynności związanych z pierwotnym pozyskaniem danych osobowych.

 

§20

Bilety, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie fałszerstwa, podlegają zatrzymaniu przez kontrolera za pokwitowaniem, dla celów dowodowych.

 

§21

1. W przypadku stwierdzenia braku ważnego biletu na przejazd lub ważnego dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobiera właściwą należność za przejazd i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.

2. W razie odmowy zapłacenia należności pasażer zobowiązany jest do okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości w celu dochodzenia roszczenia lub opuszczenia pojazdu.

3. W razie odmowy zapłacenia należności i niemożności ustalenia tożsamości podróżnego, Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona ma prawo zwrócić się do organów porządkowych o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego.

§22

Wysokość opłaty dodatkowej ustala się w sposób następujący:
1) za przejazd bez ważnego biletu jako 50-krotność ceny biletu jednorazowego, obowiązującego zgodnie z cennikiem jazdy;

2) za przejazd bez ważnego dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu jako 40-krotność ceny biletu jednorazowego, obowiązującego zgodnie z cennikiem jazdy;

3) za naruszenie przepisów o przewozie bagażu lub zwierząt jako 20-krotność ceny biletu jednorazowego, obowiązującego zgodnie z cennikiem jazdy;

4) za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu bez uzasadnionej przyczyny jako 150-krotność ceny biletu jednorazowego, obowiązującego zgodnie z cennikiem jazdy.

 

§23

1. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa podlega zwrotowi, a wezwanie do zapłaty zostaje umorzone, jeżeli w ciągu 7 dni od dnia przewozu pasażer udokumentuje, że:

1) posiada ważny bilet na przewóz, którego nie miał podczas przejazdu lub

2) posiada dokument uprawniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

2. Za czynności związane ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości określonej przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. Nr 14, poz. 117).

3. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w chwili kontroli lub w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty dodatkowej ulega obniżeniu o 30%.

4. W sprawach spornych pasażer ma prawo w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej odwołać się do Przewoźnika, którego rozstrzygnięcie jest ostateczne w postępowaniu reklamacyjnym. Adres i terminy przyjmowania skarg podane są na wezwaniach.

 

 

 

 

 

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§24

Skargi, zażalenia i wnioski dotyczące realizacji rozkładów jazdy, zachowania się kierowcy, działalności firmy, kontrolerów, korzystania z uprawnień do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów oraz innych kwestii związanych z działalnością Przewoźnika należy składać na piśmie w biurze Przewoźnika.

§25

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią następujące akty prawne:

1) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 2015 poz. 915);
2) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2013 poz. 1414);

3) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. Nr 14, poz. 117);

4) ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012 poz. 1138);

5) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 56, poz. 340, z poźn. Zmianami).

 

F.T-U MIS Bus  Urszula Galińska,

Tel- 602-655-260,  email: misbus@misbus.pl

 


 

© M&S BUS 2015-2024   |   Logowanie